.

"Amalgamation," by Melanie Vera ('19, Fine Art)